Pravidla soutěže NAKRESLI MĚ!

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE "NAKRESLI MĚ" (dále jen "pravidla")

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže "Nakresli mě" (dále jen "soutěž") na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být kdykoliv pozměněn a to pouze formou písemných dodatků. Vztah mezi organizátorem a zadavatelem je upraven samostatným smluvním dokumentem a tento dokument upravuje pouze pravidla soutěže níže specifikované.

Technickým správcem soutěže je: 4Ricco.cz s.r.o., Hornoměcholupská 663/141, 109 00 Praha 10, IČ 05634644, DIČ CZ05634644.

Organizátorem a zadavatelem soutěže je: 4Ricco.cz s.r.o., Hornoměcholupská 663/141, 109 00 Praha 10, IČ 05634644, DIČ CZ05634644

I. Termín konání soutěže

 1. Soutěž bude probíhat v termínu od 12. 3. 2021 do 31. 3. 2021 včetně (dále jen "doba konání soutěže") na území České republiky. Tato pravidla upravují podmínky soutěže na území České republiky.

II. Účastníci soutěže

 1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 13 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky a zřízeným účtem u služby Facebook, která se rozhodne zúčastnit soutěže a to v době konání soutěže, která je umístěna na adrese facebook.com/skritekvitek.cz, a souhlasí s těmito pravidly (dále také "účastník", "účastník soutěže" nebo "soutěžící").
 2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, zadavateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké.
 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhru je v takovém případě organizátor a zadavatel soutěže oprávněn udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor a zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Za nekalé jednání je považován i neoprávněný zásah do technického zabezpečení serveru/webových stránek, na kterém soutěž probíhá. Účastník nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serveru, na kterém soutěž probíhá či narušovat nebo ohrožovat provoz tohoto serveru. Dále je za nekalé jednání považováno i udělování soutěžních hlasů při hlasování z falešných či nevěrohodných účtů platformy Facebook.

III. Výhry v soutěži a jejich předání

 1. V soutěži se hraje o výhry. Výhrami jsou: hračky pro děti či slevové vouchery do eshopu SkritekVitek.cz, přičemž přesné množství a druh určuje organizátor a zadavatel soutěže.
 2. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je organizátorem a zadavatelem soutěže stanoveno. Organizátor a zadavatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora a zadavatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.
 3. Soutěžící bude v případě výhry vyzván k vyplnění adresy pro zaslání výhry. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou.
 4. Výhry budou odeslány prostřednictvím dopravce z nabídky organizátora, nebo jiného organizátorem a zadavatelem zvoleného doručovatele jako doporučená zásilka, na adresu na území České republiky, kterou uvede účastník na facebookových stránkách zadavatele. Výhry budou účastníkům odeslány nejpozději do 8 týdnů od skončení daného kola soutěže. V případě, že se výherci nepodaří doručit cenu na jím uvedenou kontaktní adresu, zaniká v plné míře nárok výherce na získání této ceny. Takto nepřevzaté ceny propadají k následnému použití k dalším účelům organizátora a zadavatele soutěže.
 5. Organizátor a zadavatel soutěže nenese jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
 6. V případě, že soutěžící nesplní výše uvedené podmínky v dané formě, propadá výhra bez náhrady ve prospěch organizátora a zadavatele soutěže a není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vztahující se k výhře. Organizátor a zadavatel soutěže je oprávněn propadlou výhru užít k jiným marketingovým účelům.
 7. Výherce může dle svého uvážení zaslat pořadateli fotografii či video dítěte s výhrou. Na takto zaslaný audiovizuální materiál soutěžící předává veškerá autorská práva a licence, pořadatel pak materiály může užít bez lokálního i časového omezení.

IV. Soutěž

 1. Soutěž probíhá ve dvou fázích - 1. fáze zaslání obrázků od 12.3.2021 do 19.3.2021, 2. fáze hlasování na síti Facebook od 21.3.2021 do 31.3.2021, kdy soutěžící hraje o ceny blíže určené v článku III. těchto pravidel.
 2. Výhru získají 3 soutěžící - 2 výhry dle hlasování na síti Facebook (1 výherce dívka s nejvyšším počtem platných hlasů ve formě "like" u soutěžního obrázku, 1 výherce chlapec s nejvyšším počtem platných hlasů ve formě "like" u soutěžního obrázku) a 1 výhra dle určení organizátora (tzv. "Cena poroty").

V. Účast v soutěži a určení výherců

 1. Uživatel Facebooku se stává soutěžícím ve chvíli, kdy zašle na emailovou adresu nakresleny@skritekvitek.cz svůj soutěžní obrázek. Tímto krokem také soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami soutěže.
 2. V soutěži vyhrají 3 výherci tak, jak je popsáno v bodě IV. 2. těchto podmínek. Z důvodu zaslání výhry jsou požadovány následující údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, ulice, obec, PSČ a stát.
 3. Organizátor si vyhrazuje právo na vyřazení hlasů, které jsou z prokazatelně falešných účtů, nebo z účtů cizích státních příslušníků, než jsou obyvatelé ČR. Pokud organizátor při kontrole zjistí, že se soutěžící snaží výsledky soutěže manipulovat falešnými hlasy, vyhrazuje si právo takového soutěžícího diskvalifikovat a soutěžní obrázek ze soutěže vyřadit.
 4. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo rozhodovat a určovat v době trvání soutěže: Dobu trvání soutěže, počet a druh výhry uvedené v rámci této soutěže, přičemž výslovně se uvádí, že zadavatel je oprávněn stanovit množství výher pro danou soutěž. V případě, že organizátorem a zadavatelem určené množství výher je v průběhu soutěže vyhráno ještě před datem ukončení celé soutěže, není organizátor a zadavatel povinen tento počet výher jakkoliv zvyšovat a soutěžícímu nárok na výhru nevzniká a to ani v případě, že by mu jinak nárok na výhru dle článku IV. těchto soutěžních pravidel vznikl.
 5. V každé soutěži se hraje o předem přesně stanovený počet výher.
 6. Registrace na soutěžním webu a účast v soutěži je bezplatná.

VI. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

 1. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen "údaje") do databáze firmy organizátora a zadavatele s názvem 4Ricco.cz s.r.o., se sídlem: Hornoměcholupská 663/141, 10900 Praha 10 (dále jen "Společnost"), a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele, resp. technického správce pro účely realizace soutěže a předání výhry a dále pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže, má však za následek vyřazení účastníka ze soutěže. V případě pochybností o dodržování povinností Společností se může obrátit na Společnost.
 2. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor a zadavatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení, obec bydliště, emailovou adresu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

VII. Autorská práva, licence

 1. Soutěžící souhlasí s tím, že zasláním příspěvku do soutěže dává organizátorovi plná vlastnická práva ke kresbě.
 2. Organizátor může nakreslené obrázky kdykoliv využít pro své marketingové účely.
 3. Práva přecházejí na organizátora bez časového i lokálního omezení.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor a zadavatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na soutěžním webu soutěže: https://www.skritekvitek.cz/pravidla-nakresli-me/
 2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na facebookové stránce www.facebook.com/skritekvitek.cz.
 3. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.
 4. Organizátor a zadavatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. Podmínky vztahu účastníka k organizátorovi a zadavateli v těchto pravidlech upravené se vztahují i na vztah zadavatele - organizátora a účastníka.
 5. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Organizátor a zadavatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora a zadavatele než uvedená v těchto pravidlech.
 6. Organizátor a zadavatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. Organizátor a zadavatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
 7. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 8. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook.
 9. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

V Praze dne 10. 3. 2021